2000+ producten uit voorraad bestellen
Oók unieke ontwerpen & grote aantallen
Gratis verzending vanaf 29,95

algemene voorwaarden

MajesticAlly, Zeewolde Nederland

KvK: 34269915

BTW Nummer : NL817763831

 

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1.        Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Artikel 2.        Aanbieding en totstandkoming overeenkomsten

Artikel 3.        Prijzen

Artikel 4.        Betaling

Artikel 5.        Levering en Leveringstijd

Artikel 6.        Herroepingrecht -ruilen - retourneren

Artikel 7.        Garantie en aansprakelijkheid

Artikel 8.        Eigendomsvoorbehoud

Artikel 9.        Overmacht

Artikel 10.      Intellectuele eigendom

Artikel 11.      Persoonsgegevens

Artikel 12.      Toepasselijk recht

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 

•              Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MajesticAlly en op alle door Koper met MajesticAlly aangegane overeenkomsten.

•              Onder Koper wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met MajesticAlly in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

•              Door het gebruik van de internetsite van MajesticAlly en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden als mede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

•              MajesticAlly is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

•              Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, mits duidelijk aangegeven, op bepaalde producten aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.

•              Van datgene wat in deze Algemene Voorwaarden bepaald is, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. In dat bijzondere geval  blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.

•              MajesticAlly behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 

•              Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan potentiële kopers tot het doen van een aanbod. MajesticAlly is hier op geen enkele wijze aan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

•              Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of op andere wijze aan koper is verstrekt.

•              Koper en MajesticAlly komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van MajesticAlly zullen, voor zover de wet dat toelaat, gelden als bewijs.

•              Alle informatie, afbeeldingen en mededelingen op de website, als zowel de informatie, afbeeldingen en mededelingen die mondeling, telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. MajesticAlly garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

•              Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

 

 

Artikel 3. Prijzen

 

•              Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. (BTW)

•              Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

•              Koper is de prijs verschuldigd die MajesticAlly in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door MajesticAlly worden gecorrigeerd.

•              Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

•              MajesticAlly berekent  aan Koper voor elke bestelling een bijdrage in de verzend- en verpakkingskosten van 2,95 euro.

 

 

Artikel 4. Betaling

 

•              Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: via I-deal of v middels een overboeking. MajestciAlly kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.

•              In het geval dat door MajesticAlly een betalingstermijn is afgesproken, geldt dat als Koper na het verstrijken van de afgesproken termijn niet aan zijn betalingsverplichting voldaan heeft, de koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

•              Bij niet of niet-tijdige betaling door koper, ontvangt hij een betalingsherinnering. Als nog niet voldaan wordt aan zijn betalingsverplichting ontvangt hij een tweede en evt. derde herinnering die administratiekosten met zich meebrengen.  Mocht Koper hierna nog niet overgaan tot betaling, wordt een incassoburo ingeschakeld. Alle kosten van welke aard dan ook, die MajesticAlly als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens betalingsverplichtingen heeft moeten maken, komen ten laste van Koper.

•              In geval van niet-tijdige betaling is MajesticAlly bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

•              MajesticAlly behoudt zich het recht voor om Kopers die niet of niet-tijdig aan hun betalingsverplichting voldoen, in de toekomst als klant te weigeren.

 

 

Artikel 5. Levering en leveringstijd

 

•              Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft MajesticAlly ernaar om bestellingen die op werkdagen voor 13:00 ‘s middags zijn geplaatst dezelfde dag nog te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. De klant kan de overeenkomst ontbinden indien de levering langer duurt dan 30 dagen.

•              Indien de koper een product bestelt, dat tijdelijk niet op voorraad is, zal dat op de website worden aangegeven. Indien mogelijk zal er een mededeling staan over de vermoedelijke levertijd.

•              Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

•              Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.

•              Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij MajesticAlly, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 6. Herroepingrecht - Ruilen - Retourneren

 

•              De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren. Over bestellingen die beschadigd, dubbel, verkeerd of te laat geleverde zijn, wordt Koper verzocht binnen drie dagen contact op te nemen met MajesticAlly.

•              Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen, of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het herroepingrecht heeft. Dit houdt in dat hij zonder boete en zonder opgaaf van reden de bestelling binnen 14 dagen kan retourneren. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens Koper. De hierbij gemaakte verzendkosten zijn voor rekening van Koper.

•              Tijdens het termijn waarin Koper kan beschikken over zijn herroepingsrecht, zal Koper zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

•              Afgeprijsde en gepersonificeerde artikelen kunnen NIET geruild of geretourneerd worden.

•              Koper wordt nadrukkkelijk verzocht een retourzending te melden via het retourformulier. Koper ontvangt dan een retourbon, die hij bij moet sluiten bij de retourzending. Zonder deze bon kan MajesticAlly geen retouren accepteren. Niet voorvermelde zendingen zijn te allen tijde uitgesloten van restitutie en retouracceptatie.

•              Het retourartikel dient onbeschadigd, voor zover mogelijk in de originele verpakking en voldoende gefrankeerd terug gestuurd te worden.

•              Bij het retourneren ontvangt Koper in het postkantoor een verzendbewijs. Dit verzendbewijs dient Koper ten alle tijde te kunnen overleggen aan majesticAlly. Zonder dit verzendbewijst neemt MajesticAlly geen verantwoording op zich voor zoekgeraakte pakketten.

•              Koper wordt nadrukkelijk verzocht rekening te houden met de gestelde termijnen en procedures voor retourneren. Als  deze overschreden worden, kan MajesticAlly de retouropdracht helaas niet accepteren en zijn alle volledige kosten voor Koper.

•              Indien een artikel op de juiste wijze geretourneerd wordt, dat wil zeggen dat aan alle bovengenoemde voorwaarden is voldaan, dan draagt MajesticAlly zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag.

 

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

 

•              MajesticAlly staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid. Mocht Koper van mening zijn dat zijn bestelling hier niet aan voldoet, wordt hij verzocht contact op te nemen met MajesticAlly.

•              Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

•              MajesticAlly is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van MajesticAlly. MajesticAlly is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

•              Indien MajesticAlly, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

•              Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen:

            - indien slijtage als normaal kan worden beschouwd;

            - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

            - indien beschadiging is ontstaan door opzet, onachtzaamheid of nalatigheid door Koper of derden.

•              Koper is gehouden MajesticAlly te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen MajesticAlly mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van Koper dienen te komen.

•              In geval van garantie is Koper verplicht het product aan MajesticAlly te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht MajesticAlly zich tot het leveren van een gelijkwaardig product of tot het retourneren van het aankoopbedrag, mits anders overeengekomen.

 

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

 

•              Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat koper al wat hij ter zake van enige overeenkomst met MajesticAlly is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen.

•              Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

 

 

Artikel 9. Overmacht

 

•              In geval van overmacht is MajesticAlly niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

•              Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

 

•              Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij MajesticAlly haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

•              Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, evenals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële kennis, methoden en concepten.

•              Het is Koper verboden gebruik te maken, het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming vanMajesticAlly haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

 

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

 

•              MajesticAlly zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. MajesticAlly neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

•              Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.